ESFP

بازيگر(entertainer)
نگران نباشید، شاد باشید!

برون‌گرا، حسی، احساسی، ملاحظه‌کننده

بازیگر ذاتی/ عاشق تفریح و سرگرمی/ دوستدار تزئینات و توجه به آرایش ظاهری/ کاملاً بی‌خیال/ شدیداً مهر طلب/ شدیداً یاری‌رسان/ دوستدار توجه/ خودجوش