ESFJ

برایتان چه می‌توانم بکنم؟

برون‌گرا، حسی، احساسی، داوری کننده

یاری رسان/ مهر طلب/ به شدت حساس/ مادی/ ورزش دوست/ سخاوتمند/ دنیا را مطلق می‌بینند