زندگي نامه ايلان ماسك كارآفرين بي نظير هم عصر ما

زندگي نامه ايلان ماسك كارآفرين بي نظير هم عصر ما


شايد ما هم عصر انسانهاي بزرگي مانند اديسون و اينشتين نباشيم، اما به نظر من ايلان ماسك مي تواند به اندازه آنها و بلكه بسيار بشتر از آنها براي ما الهان بخش باشد.


كتاب زندگي نامه ايلان ماسك

نوشته: اشلي ونس

ترجمه: مريم قمري

اين كتاب در سايت ديجي مگ به صورت دنباله دار منتشر شده است و هنوز در ايران به چاپ نرسيده است.