فيلم راز تاثير گذار است.

كتابش دقيقاً همان متن فيلم است

افراد مشهوري كه در آن صحبت كرده اند جو ويتالي ، استر هيكس و جك كنفيلد … بوده اند.