چگونه تیپ شخصیتی خودم را پیدا کنم؟

برای اینکه متوجه شوید تیپ شخصیتی تان چیست, می توانید در چند دقیقه با تکمیل پرسشنامه مربوط به MBTI تیپ خود را پیدا کنید. اما از آنجایی که درک این علم در شناخت خودتان و دیگران کمک به سزایی به شما می کند بهتر است که با توجه به فلسفه هر بعد تیپ شخصیتی خودتان را پیدا کنید و نکات جدیدی را در مورد خودتان کشف کنید.

مطمئنم که در ادامه مدام به خود خواهید گفت:”بگو چرا من اینطوری!” و یا “حالا فهمیدم چرا از این رفتار اذیت میشم!” و “چرا درکم نمی کنند و من درکشان نمی کنم”

خوب دیگر وقت است تا قدم به دنیای چهار بعدی وجودمان بگذاریم.

در صورتیکه تیپ خود را می دانید می توانید از اینجا توضیحات آن را مطالعه فرمایید.


I                           بعد اول                          E

درونگرا                           انرژی                          برونگراN                           بعد دوم                          S

شمی                         اطلاعات                          حسی


F                         بعد سوم                            T

احساسی                  تصمیم گیری                        فکری


P                         بعد چهارم                         J

منعطف                    سبک زندگی                    ساختارمند