مبارزه طلب هرچیزی امکان‌پذیر است

به شدت کنجکاو/ مهر طلب/ دوستان فراوان/ فاقد قاطعیت/ مسامحه کار/ خودجوش