نوشته‌ها

عزت نفس و خودباوری ریشه درخت موفقیت است.

ترس از شکست مانع موفقیت و عملی کردن ایده ها است. عزت نفس و خودباوری ریشه درخت موفقیت است.