ما می توانیم این کار را با هم انجام دهیم، می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم