هدف رهسپار تعالی کمک به شما ست تا استعداد و علاقه اصلی خود را پیدا کنید و متناسب با آن شغل مناسبی برای خود پیدا کنید.